การตั้งค่าการชำระเงิน TikTok

การตั้งค่าการชำระเงิน TikTok

ตัวเลือกการชำระเงินของ TikTok

​1. การชำระเงินล่วงหน้า

•​ คุณจะต้องฝากเงินล่วงหน้า 100% เข้าบัญชีธนาคารที่เรากำหนดไว้ แล้วคุณจึงจะสามารถลงโฆษณาของคุณได้ คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระเงินที่คุณดำเนินการไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนด

• ​การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เรายอมรับเป็นครั้งคราว

•​ คุณจะต้องมียอดเงินคงเหลือที่เพียงพอสำหรับชำระค่าแคมเปญโฆษณาเฉพาะของคุณก่อนและตลอดระยะเวลาแคมเปญโฆษณา เราจะไม่แสดงโฆษณาใดๆ เกินยอดเงินคงเหลือของคุณและขอสงวนสิทธิ์ในการยุติแคมเปญโฆษณาที่กำลังดำเนินการอยู่หรือปฏิเสธแคมเปญโฆษณาใหม่หากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอ

• ​ยอดเงินคงเหลือจากการชำระเงินล่วงหน้าที่คุณดำเนินการหลังแต่ละแคมเปญจะถูกยกยอดไปและสามารถหักเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับแคมเปญถัดไป

2. ​การชำระเงินอัตโนมัติ

•​ วิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีพาณิชย์จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อธุรกรรมการซื้อโฆษณาของคุณถึงวันเรียกเก็บเงินที่กำหนดใน TikTok หรือถึงจำนวนเงินตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

•​ อาจมีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ TikTok ยอมรับเป็นครั้งคราว

•​ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวันที่เรียกเก็บเงินและจำนวนเงินตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในหน้าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินหลายครั้งสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ

• ​หากการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินของคุณล้มเหลวมากกว่า 2 ครั้ง เรามีสิทธิ์ที่จะยุติแคมเปญโฆษณาใดๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือปฏิเสธแคมเปญโฆษณาใหม่จนกว่าเราจะได้รับการชำระเงิน

3. ​การแจ้งยอดการชำระหนี้รายเดือน

•​ การแจ้งยอดการชำระหนี้รายเดือนคือตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้ได้กับธุรกิจที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น หากธุรกิจของคุณได้รับสิทธิ์ให้ใช้การแจ้งยอดการชำระหนี้รายเดือน คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมการซื้อโฆษณาเป็นรายเดือนหรือหลังจากคำสั่งซื้อสิ้นสุด ซึ่งครบกำหนด 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

• ​เราอาจขยายวงเงินเครดิตให้คุณหรือลงเงินในบัญชีพาณิชย์ของคุณ โดยแต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน ซึ่งจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

• ​การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เรายอมรับเป็นครั้งคราวไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

• ​คุณยังคงต้องรับผิดตามกฎหมายและจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินให้แก่เราสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่ดำเนินการโดยธุรกิจผู้รับโดยไม่คำนึงว่าฝ่ายที่ถูกเรียกเก็บเงินที่คุณกำหนดในบัญชีพาณิชย์ของคุณจะเป็นผู้ใดก็ตาม

•​ การชำระเงินทั้งหมดจะคิดตามสกุลเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาของคุณหรือแต่ละ IO ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

•​ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใดๆ ที่ขัดแย้งกัน เราไม่จำเป็นต้องออกใบแจ้งหนี้ให้คุณภายในระยะเวลาที่กำหนด และการที่ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้จะไม่เป็นข้ออ้างหรือเป็นการสละสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินของเราและภาระผูกพันในการชำระเงินของคุณ

• ​หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่เรียกเก็บหรือปรากฏในใบแจ้งหนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบภายในเจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

การชำระเงินอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างบัญชีตัวจัดการโฆษณาบน TikTok คุณต้องเลือกประเภทการชำระเงิน ประเภทการชำระเงินของบัญชีของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณอย่างไรและเมื่อใด
เมื่อใช้การชำระเงินอัตโนมัติ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการการนำเสนอโฆษณาโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีของคุณเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของบัญชีหรือวันที่เรียกเก็บเงิน แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

"การเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีเป็นทางเลือก หากคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ แต่การรักษายอดคงเหลือในบัญชีสามารถช่วยลดจำนวนธุรกรรมการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงินต่ำหรือวันที่เรียกเก็บเงินรายสัปดาห์"

เมื่อคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยอัตโนมัติเมื่อบัญชีของคุณมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินหรือเมื่อถึงวันที่เรียกเก็บเงิน โดยขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อน

"ตัวจัดการโฆษณารองรับวันที่เรียกเก็บเงินสองแบบคือ แบบรายสัปดาห์และรายเดือน"

วิธีตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติ

ประเภทการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ในบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศและสกุลเงินที่คุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ นอกจากนี้ ประเภทการชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ TikTok ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีของคุณในการใช้งาน

"ประเภทการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ในบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศและสกุลเงินที่คุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ นอกจากนี้ ประเภทการชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ TikTok ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีของคุณในการใช้งาน"

เพิ่มวิธีการชำระเงิน

ไปที่หน้าข้อมูลการชำระเงิน และเพิ่มวิธีการชำระเงินที่รองรับลงในบัญชี เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

"เมื่อเพิ่มธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยแบบ 3D (3DS) โดยอัตโนมัติ และเราจะหักเงิน 10 ดอลลาร์สหรัฐจากบัตรของคุณและจะคืนเงินส่วนนี้ให้ภายใน 15 วัน นี่คือการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตร"

เพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของคุณได้ ในการเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

1.​ ไปที่หน้าข้อมูลการชำระเงินของคุณ แล้วเลือกแท็บสรุป

2.​ คลิกเพิ่มยอดคงเหลือ

3.​ ป้อนจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่ม

4. ​เลือกวิธีการชำระเงินปัจจุบัน หรือเลือกวิธีการชำระเงินที่ใช้ครั้งเดียว

5.​ คลิกทำการชำระเงิน และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

เมื่อคุณทำธุรกรรมเสร็จแล้ว คุณจะเห็นยอดคงเหลือในบัญชีของคุณในตำแหน่งต่อไปนี้:

•​  ที่แท็บสรุปบนหน้าการชำระเงินของคุณ

•​  ภายใต้โมดูลค่าใช้จ่ายวันนี้บนแดชบอร์ดของคุณ

ติดตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินและวันที่เรียกเก็บเงิน

หลังจากเพิ่มวิธีการชำระเงินแล้ว เกณฑ์การเรียกเก็บเงินและวันที่เรียกเก็บเงินจะปรากฏในหน้าข้อมูลการชำระเงิน เมื่อแคมเปญของคุณเริ่มทำงานและนำเสนอโฆษณา คุณจะสามารถติดตามค่าใช้จ่ายรวมและวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปได้จากหน้าข้อมูลการชำระเงิน

"เมื่อคุณตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติเป็นครั้งแรก คุณจะพบว่ามีเกณฑ์การเรียกเก็บเงินต่ำ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริงของคุณ"

จัดการการชำระเงินอัตโนมัติ

เพิ่มวิธีการชำระเงินหลายวิธี

ตัวจัดการโฆษณาบน TikTok รองรับการเพิ่มวิธีการชำระเงินหลายวิธีลงในบัญชีของคุณ คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลการชำระเงิน จากที่นั่น คุณสามารถกำหนดวิธีการชำระเงินหนึ่งเป็นวิธีการชำระเงินหลัก และลบออกจากบัญชีของคุณ

"การชำระเงินอัตโนมัติต้องมีวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีจึงจะสามารถใช้ได้ทุกเมื่อ"

ตรวจสอบการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ

หากไม่สามารถหักเงินอัตโนมัติจากวิธีการชำระเงินหลักของบัญชี ระบบจะพยายามดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ
คุณสามารถดูยอดค้างชำระในหน้าข้อมูลการชำระเงินของบัญชีและตรวจสอบเหตุผลที่ชำระเงินไม่สำเร็จ เมื่อมียอดค้างชำระในบัญชี ระบบจะหยุดแคมเปญของคุณชั่วคราวและระงับบัญชีดังกล่าว

หากต้องการชำระยอดค้างชำระ ให้คลิกชำระตอนนี้และใช้วิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้หรือวิธีการชำระเงินใหม่เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น เมื่อคุณชำระยอดค้างชำระเรียบร้อยแล้ว แคมเปญที่หยุดชั่วคราวจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบธุรกรรม

หากต้องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บในบัญชีของคุณ ให้ไปที่หน้าธุรกรรมของบัญชี จากที่นั่น คุณจะได้เห็นวันที่ทำธุรกรรม ประเภทธุรกรรม รายละเอียด และจำนวนเงิน

ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี

"ในประเทศญี่ปุ่น จะมีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติทุกเดือน"


หลังจากทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อสร้างบัญชีตัวจัดการโฆษณาบน TikTok

การแจ้งเตือนรายสัปดาห์เมื่อมีเงินไม่เพียงพอ

หากคุณชำระเงินไม่สำเร็จในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอและมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระ ระบบจะส่งอีเมล (ไปยังที่อยู่อีเมลที่ใช้เพื่อตั้งค่าบัญชี) เพื่อเตือนให้คุณตรวจสอบว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การชำระเงินด้วยตนเอง

ข้อมูลนี้ใช้กับผู้ลงโฆษณาแบบบริการตนเอง บัญชีที่จัดการจะกำหนดค่าประเภทการชำระเงินผ่านผู้จัดการบัญชี เมื่อคุณสร้างบัญชีตัวจัดการโฆษณา TikTok คุณจะต้องเลือกประเภทการชำระเงิน ประเภทการชำระเงินของบัญชีของคุณจะกำหนดวิธีการและเวลาที่บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน ด้วยการชำระเงินด้วยตนเอง คุณจะต้องเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของคุณก่อนที่จะแสดงโฆษณาของคุณ ค่าใช้จ่ายใดๆ จะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของคุณเมื่อโฆษณาของคุณทำงาน เมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณหมดลง โฆษณาของคุณจะหยุดทำงาน

ตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเอง

เมื่อสร้างบัญชีตัวจัดการโฆษณา TikTok ของคุณ ให้เลือก ชำระเงินด้วยตนเอง

"ประเภทการชำระเงินและวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้สำหรับบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศและสกุลเงินที่คุณลงทะเบียนบัญชีของคุณ นอกจากนี้ ประเภทการชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ TikTok ตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีของคุณในการใช้งาน"


ถัดไป คุณจะต้องเพิ่มยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่หน้าการชำระเงิน ของคุณ จากนั้นคลิกเพิ่มยอดคงเหลือและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ โดยใช้วิธีการชำระเงินที่รองรับ


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

ซัพพอร์ตการตลาดสายเทา และเทคนิคต่างๆ ติดต่อคลิก

https://lin.ee/WXG0dYC